לתשומת ליבך חלק מהמידע באתר מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות - המוסרו שלא כדין עובר עבירה!

נוהל מדדים

נוהל זה נמצא בתהליך פיתוח, בואו לבקר מידי פעם כדי לראות מה חדש.

מבוא כללי לנושא המדידות - ראה http://www.calltec.co.il/Dynamic.asp?cid=1108 (מופיע גם כקובץ מצורף)

בשישה צבעים יבוצעו המדידות בגישת גיליון הציונים המאוזן (גלצ"מ) Balanced ScoreCard (BSC) לפי הפרספקטיבות הבאות, כאשר הנתונים הם לכל רבעון:

זווית קהילתית
כמות מבקרים באתר

זווית הלקוחות
תלונות לקוח שהוגשו
כמות מתנדבים פעילים (מעל 4 שעות בחודש)
אורך חיים ממוצע למתנדב

זווית ההשתפרות המתמדת
כמות תחקירים שפורסמו
כמות ידע חדש שנצבר (לפי שעות לימוד*משתתפים בקורס)

זווית כספית
עודף תפעולי (הכנסות פחות הוצאות)
תרומות