לתשומת ליבך חלק מהמידע באתר מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות - המוסרו שלא כדין עובר עבירה!

שמירת סודיות ואבטחת מידע בשישה צבעים

א. סיווג מידע
המידע בשישה צבעים יסווג לפי הסיווגים הבאים:
א. בלתי מסווג - מידע שאינו מכיל פרטים אישיים של אדם או מידע רגיש כלשהו. הסמכות לקבוע סודיות זו למידע שמורה למנכ"ל העמותה ולחברי הועד.
ב. סודי-מסחרי. מידע הקשור לשיתופי פעולה של שישה צבעים עם גורמים מסחריים או ממשלתיים למחצה. אין לפרסם מידע זה באתר.
ג. סודי- אישי. מידע המיכל פרטים אישיים של פעילים, משתתפים בפעילויות או מרואיינים. נתוני ופרטי שכר. דו"חות הנהלת חשבונות ברמת החשבונית. דיסקטים של הנהלת חשבונות. סיסמאות למחשב, לבנק.

יובהר כי:
מידע הקשור לסטטוס התקדמות מטלות, יהיה בלמ"ס כל עוד לא הוגדר אחרת.
אין להעלות לאתר מידע או קבצים שמכילים מידע ובו טלפונים אישיים של משתתפים.