לתשומת ליבך חלק מהמידע באתר מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות - המוסרו שלא כדין עובר עבירה!

דוח תקופתי - החזר הוצאות למתנדב בפעילות התנדבותית

דוח תקופתי - החזר הוצאות למתנדב
בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות של מתנדב במוסד ציבורי)


חובה לצרף לדוח זה את כל החשבוניות ו/או הקבלות בגינם נדרש החזר/תרומה


דוח לתקופה:01/01/2011-31/01/2011

פרטי המתנדב:

מספר ת.ז.:
XXXXXXXXXXXX
שם פרטי:
.
שם משפחה:
.
טלפון נייד:
.
כתובת:
.

פירוט ההוצאות בתקופה המדווחת:

מס' רץ מועד הרכישה מס' אסמכתא סכום ההוצאה סוג ההוצאה מועד הפעילות כמות משתתפים החזר הוצאה מבוקש החזר שביקשתי לתרום קוד הזנה במערכת
001 15/01/2011 מ562863 38.40 נסיעה בתחבורה ציבורית 15/01/2011 22 38.40 0.00 99999

ריכוז נתוני הדוח (ברמה חודשית/שנתית):

סה"כ הוצאות בתקופת הדיווח סכום שביקשתי לתרום סכום שאושר לי כהחזר
הוצאות אירוח 3 4 5
הוצאות טלפון 3 4l 5
הוצאות נסיעה תחבורה ציבורית 3 4l 5
ברכב פרטי A3 A4 A5
סיכום B3 B4 B5
הוצאות אחרות C3 C4 C5
סה"כ הוצאות C3 C4 C5

הצהרת המתנדב:

1. כמתנדב/ת אני מצהיר/ה כי לא הייתה לי הכנסה, במישרין או בעקיפים או כל תמורה או טובת הנאה אחרת למעט כיסוי הוצאות.

2. אין יחסי עובד-מעביד ביני לבין עמותת שישה צבעים, בתקופת התנדבותי.

3. כל הפרטים שמסרתי נכונים.

4. ידוע לי כי מסירת פרטים לא נכונים היא עבירה על פקודת מס הכנסה.
_____________ ____________________________ ___________________ _____________
תאריך שם פרטי ושם משפחה מס' ת.ז. חתימה